1. Home
 2. Elektriska system
 3. Pitagora 4,0
 4. Pitagora 4.0 - Brandkårens verksamhet

Pitagora 4.0 - Brandkårens verksamhet


Systemet har följande ingångar för brandmännens verksamhet:

 • POM-ingång (golvnyckel): stängning mot GND (NC / NO) I = 5mA
 • CPOM-ingång (hissnyckel): stängning mot GND (NC / NO) I = 5mA

Referensstandarder

EN81-72:2015 - Brandkraftens hiss (Europa)

I standarden EN 81-72 fastställs säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar, med särskild hänvisning till brandbekämpningshissar.
- Standarden gäller alla nya installationer i nya byggnader.
- Brandbekämpningshissen är en hiss för normal användning, med vissa särskilda krav för användning av brandmän i händelse av brand.

D.M. 15/09/05 - Räddningslyft (endast för Italien)

Räddningshissen får endast användas för transport av utrustning och evakuering av personer, och är därför inte en hiss i normal drift.
Den har endast manuella dörrar i hisskorgen och på våningsplanen.
Hisskorgsdörren måste ha en eller flera skjutbara dörrblad.
Hydraulisk drift är inte tillåten.

EN81-73

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar. Särskilda tillämpningar för person- och varupersonhissar Hissars beteende i händelse av brand.

Brandmännens verksamhet

Fas 1

Brandmännen sätter nyckeln till "1"

 • Alla befintliga samtal om bilar/golv är inställda.
 • Anropsknappar och ljusbarriärer är inaktiverade (utom larm och öppen dörr).
 • Prioritetsåterkallande av bil till brandkårens åtkomstnivå och parkering med öppen dörr.
 • Kommunikationssystemet för intertelefoni är aktiverat.
 • Belysning av schakt och maskinrum aktiverad.

Fas 2

Brandmän i bilen

 • Prioritetsläge: endast ett samtal åt gången, varje nytt samtal avbryter det föregående.
 • När bilen står stilla vid landning kan dörrarna öppnas genom att ett konstant tryck läggs på dörröppningsknappen.
  Om trycket släpps innan dörrarna är helt öppna, stängs dörrarna automatiskt igen.
 • Bilen ska återställas till brandförsvarsnivå genom att brandmanskontakten ställs till "0" och (inom 5 sekunder) tillbaka till "1".

Hisskorg

Nyckelbrytare för brandmän för hisskorg (om sådan finns), om den är kopplad till "1" kan hisskorgens rörelse påbörjas i fas 2, om den är kopplad till "0" förblir hisskorgen parkerad med öppna dörrar.

För att återställa hissen till normal drift måste alla nyckelkontakter för brandmän återställas till "0" och hissen måste återställas till brandkårens tillträdesnivå.

Programmeringsförfarande för brandmanövrering

Ledningar

Ingång POM
Ingång placerad på skruvplint
A) POM
Inmatning FIREMAN
Inmatning finns på DMCPIT-tavlan i kabinen
B) Brandman (CPOM vid diagnos)
Input Fire och input FF nycklar
Input finns på BDU
C) FF-tangenter (POM på diagnos I/O Status eller tangent 4 på BDU diagnos)

D) Brand (Brand på diagnos)

Brandmän manövrerar

Här kan du ställa in parametrarna för brandbekämpningsinsatser enligt 6 olika fall.

Fall 1 - En brandmansnyckel (på evakueringsvåningen)
Med dessa inställningar, när brandkårsknappen på brandkårsplanet har aktiverats (ingång FF-knappar), kommer hissen att gå till det programmerade planet, öppna dörrarna och stänga av landningspanelerna (FAS 1); korgens manöverpanel förblir i drift. Funktionen avslutas när hissen anländer till den programmerade våningen och brandkårsknappen vrids till "off"-läge.

Öppna menyn "SPECIAL FUNCTIONS" undermeny "FIREFIGHTERS" och ställ in:
- Våningen där nyckeln för brandmännen finns
- Tillträdet (om det finns flera dörrar)
- Standby-läget för nyckelns kontakt (NO eller NC); vid NC-kontakt måste ingången FIREMAN i DMCPIT shuntas.
- Operationen EN 81-72 (a)
Fall 2 - Två brandmän använder nyckelbrytare (på golvet och i hisskorgen).
Med dessa inställningar och när brandmansnyckeln på brandmansvåningen har aktiverats, kommer hissen att gå till den programmerade våningen (FAS 1), öppna dörrarna och stänga av landningspanelerna. Korgens manöverpanel förblir i drift men först efter att brandmansknappen i korgen (ingång FIREMAN) har aktiverats. Driften avslutas när hissen anländer till den programmerade våningen och brandmansknapparna är i "off"-läge.

Öppna menyn "SPECIAL FUNCTIONS" undermeny "FIREFIGHTERS" och ställ in:
- Våningen där brandmansknappen finns
- Access (om det finns flera dörrar)
- Standby-läget för nyckelbrytarna (NO eller NC)
- Driften EN 81-72 (b)
Fall 3 - Extern brandkontakt med endast en kontakt och en brandmansnyckel (på golvet)
Aktiveringen av denna ingång startar FASE 1 av operationen (även kallad evakuering) och tillåter inte hisskorgsanrop utan aktivering av brandmännens nyckelbrytare. Med dessa inställningar och när kontakten har aktiverats av den externa brandkontakten, kommer hissen att gå till den programmerade våningen, öppna dörrarna och förbli stoppad (FAS 1). Landningspanelerna är inaktiverade och korgens manöverpanel förblir i drift men endast efter att brandkårens nyckel på våningen har aktiverats (ingång FF-knappar). Återaktiveringen av hissen sker (hissen körs till den programmerade våningen) genom att stänga av nyckeln och avaktivera kontakten från den externa brandkontakten.

Gå in i menyn "SPECIAL FUNCTIONS" undermeny "FIREFIGHTERS" och ställ in:
- Våningen där brandkårsknappen finns
- Access (om det finns flera dörrar)
- Standby-läget för nyckelbrytaren och den externa brandkontakten (NO eller NC)
- Funktionen EN 81-72 (a)
- Anslut ledningarna enligt det elektriska diagrammet: kontakten från den externa brandkontakten måste anslutas till ingången FIREMAN i DMCPIT.
Fall 4 - Kontakt med extern brand med en kontakt och två brandkårsnycklar (på våningen och i hisskorgen)
Aktivering av denna ingång startar FASE 1 av operationen (även kallad evakuering) och tillåter inte hisskorgsanrop utan aktivering av brandkårens nyckelbrytare i hisskorgen.
Med dessa inställningar och när kontakten via den externa brandkontakten ELLER nyckeln på våningen har aktiverats, kommer hissen att gå till den programmerade våningen, öppna dörrarna och förbli stoppad (FASE 1). Landningspanelerna inaktiveras och korgens manöverpanel förblir i drift men endast efter att brandmansknappen i korgen (ingång FIREMAN) har aktiverats. Återaktiveringen av hissen sker (hissen körs till den programmerade våningen) genom att stänga av brandkårsknapparna (på våningen och i hisskorgen) och avaktivera kontakten från den externa brandkontakten.

Öppna menyn "SPECIAL FUNCTIONS" undermeny "FIREFIGHTERS" och ställ in::
- Våningen där brandkårsknappen är placerad
- Access (om det finns flera dörrar)
- Standby-läget för nyckelbrytarna och den externa brandkontakten (NO eller NC)
- Funktionen EN 81-72 (b)
- Anslut ledningarna enligt det elektriska diagrammet:
a) den externa enhetens kontakt måste anslutas till terminalen (POM)
b) våningens brandmansknapp måste kopplas till BDU:s ingång

OBS: om det inte finns några BDU:er måste ingångarna kopplas till POM:s ingång (i serie för NC-kontakter, parallellt för NO-kontakter).
Fall 5 - DM 15/09/2005 nödhiss: Extern branddetekteringsenhet med en enda kontakt, brandnycklar på varje våning och i kabinen
Kunden måste gå in i menyn "SPECIAL FUNCTIONS", undermeny "FIREFIGHTERS", och ställa in:
- Brandmännens tillträdesvåning
- Tillträde (om det finns flera portar)
- Nyckelomkopplarnas standby-läge (nycklar är valfria) (NO eller NC)
- Manövern DM 15/09/2005 (IT)

Med dessa inställningar, när ingången avsedd för branddetektering (POM-ingång) har aktiverats, kommer alla samtal att avbrytas, vånings- och hisskorgens tryckknappspaneler kommer att deaktiveras och hissen går till den planerade våningen (PHASE 1). Senare blir det möjligt att
- Med brandnyckeln till våningen: ringa ett anrop till valfri våning genom att vrida nyckeln i läge 1 (detta endast om nyckeln i korgen inte är aktiv), eller
- Med nyckeln i korgen: använda korgen av brandkåren (eller behörig personal) först efter att ha vridit nyckeln i läge 1 (FIREMAN-ingång).

Anropen från våningen kan upprepas även efter att korgen har använts och "frigjorts" (korgnyckel i läge 0). Manövern avslutas när hissen återställs till brandmännens åtkomstnivå och alla skyltar rapporteras i standby-läge (öppen eller stängd efter behov).
FAS 1 kan också startas genom att aktivera någon av våningsknapparna (hisskorgen beter sig på samma sätt som i evakueringsFASEN men kör till den våning där nyckeln vrids).
Om nyckeln används direkt i hisskorgen är evakueringsFASEN utesluten (hiss i Brandmanna-manöver under kontroll av brandmännen).
Fall 6 - Nödhiss
Denna situation upprepar fall 5, med tillägg av återkallningsknappar.
Återkallningsknapparna måste återkalla hissen till det våningsplan där manövern aktiveras.
En automatisk återkallningsanordning till brandmännens våning måste finnas om hissen stannar i mer än två minuter på en annan våning än brandmännens tillträdesvåning och hissen får inte vara under brandmännens kontroll.
Automatisk aktivering är inte nödvändigtvis förväntad.

Evakuering enligt EN 81-73

Fall 1 - Endast en extern brandkontakt för branddetektering (evakuering)
Öppna menyn "SPECIAL FUNCTIONS" undermeny "FIREFIGHTERS" och ställ in:
- Våningen dit hissen måste gå vid direkt aktivering av kontakten från den externa brandkontakten
- Access (om det finns flera dörrar)
- Standby-läget för kontakten på den externa brandkontakten (NO eller NC). Om det finns programmerade kontakter av NC-typ måste ingången FIREMAN på DMCPIT shuntas
- Drift EN 81-72 (b)

Anslut kontakten till styrenhetens POM-ingång.
Med dessa inställningar och när kontakten aktiveras av den externa brandkontakten kommer hissen att gå till den programmerade våningen, öppna dörrarna och förbli stoppad (FASE 1). Landningspanelerna och korgens manöverpanel är inaktiverade. Återaktiveringen av hissen sker vid avaktiveringen av kontakten från den externa brandkontakten.
Fall 2 - Extern brandkontakt och hisslyft alternativa evakueringsvåningar
Öppna menyn "SPECIAL FUNCTIONS" undermeny "FIREFIGHTERS" och ställ in:
- Den första evakueringsvåningen
- Access (om det finns flera dörrar)
- Standby-läget för nyckelbrytarna (nycklar är valfria) (NO eller NC)
- Funktionen EN 81-73
- Ytterligare evakueringsvåningar (upp till tre olika) i prioritetsordning
- Anslut ledningarna enligt det elektriska diagrammet: Sensorns kontakter måste anslutas till BDU:s ingång FIRE-GND. (Vid parallellkoppling av LOP måste ett 16IO-expansionskort användas i styrenheten). Om våningsplanen inte hanteras av styrenheten måste motsvarande ingångar shuntas (om brandsensorerna är programmerade med NC-kontakt).

Aktivering av en av signalerna:
- POM Key (valfri kontakt)
- FIRE (på någon av BDU:erna)

startar FASE 1 i insatsen (även kallad evakuering) och tillåter inte bilanrop utan att brandkårens nyckelbrytare aktiveras i bilen. Evakueringsvåningen kan vara olika enligt regeln:
- Om FIRE på huvudvåningen inte är aktiv => evakuering till huvudvåningen
- Annars, om FIRE på huvudvåningen är aktiv => evakuering till alternativ våning (den första med FIRE inte aktiv)

I händelse av flera FIRE-ingångar aktiva på alla alternativa våningar kommer den att användas som huvudevakueringsvåning.
Under evakuering till en våning (när bilen rör sig), om motsvarande ingång har FIRE aktiv, kommer destinationsvåningen att ändras enligt samma regler.

Hissen stannar vid evakueringsvåningar, med öppen dörr (kan vara möjligt att ställa in stängd parkering).
Hissen återgår till normalläge när de externa signalerna (FIRE och valfri POM/FIREMAN) återgår till inaktiv status.

Uppdaterad den 16 februari 2024

Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar