1. Home
  2. Elektriska system
  3. Pitagora 4,0
  4. Pitagora 4.0 - Test och mätningar

Pitagora 4.0 - Test och mätningar

Innehållet


Förfaranden för säkerhetstester av system och för mätning av hissvagnens rörelse i rum och tid beskrivs här.


Huvudomkopplarens huvudbrytare måste stängas av vid varje underhåll och minst 365 dagar efter den sista avstängningen och påslagen.
Detta förfarande är obligatoriskt och måste följas för att starta autotest av ELGO LIMAX CP33- och FUJI LM2-komponenterna.

Följande provningar och åtgärder kan underlätta kontroller och provningar som ska utföras innan anläggningen tas i bruk (EN81-X D) och under de periodiska underhållsinterventionerna (EN81-X E). Vissa åtgärder kan endast utföras via kodräkningssystemet.
Testerna kan endast utföras om anläggningen är i normalt driftläge; välj parametern "test" för att utföra testet och tryck på ENTER för att starta det. Testförfarandet kan avbrytas genom att växla anläggningen till inspektionsläge.

Test 1: Mätning av stopputrymme och stopptid i UP-riktning, DMG UCM-modul vid acceleration utanför dörrzonen.


Innan testet påbörjas flyttar du den tomma bilen till det våningsplan där du vill utföra mätningen.
Under testet kommer bilen att röra sig uppåt tills dörrzonen på våningen är slut. När bilen har stannat visas den sträcka som har avverkats från golvnivå (för att jämföras med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) och stopptiden sedan UCM-aktiveringen. Viktigt: stoppsträckan måste beräknas innan, med hänsyn till summan av interventionstiderna (styrenhet + stoppenhet). Efter testet måste UCM-modulen återställas (meny reset UCM).


Test 2: Mätning av stopputrymme och stopptid i nedåtgående riktning, DMG UCM-modul.

Innan testet påbörjas flyttar du den tomma bilen till det våningsplan där du vill utföra mätningen.
Under testet kommer bilen att flytta sig nedåt till slutet av dörrzonen på det våningsplanet; nu aktiveras det forcerade ingripandet av UCM-modulen och bilen stannar därmed. När bilen har stannat visas den sträcka som har avverkats från golvnivå (för att jämföras med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) och stopptiden sedan UCM-aktiveringen. Viktigt: stoppsträckan måste beräknas innan, med hänsyn till summan av interventionstiderna (styrenhet + stoppenhet). Efter testet måste UCM-modulen återställas (meny reset UCM).


Test 3: Mätning av stopputrymme och stopptid i UP-riktning vid nominell hastighet.


Innan testet påbörjas flyttar du den tomma hisskorgen till bottenvåningen.
Under testet kommer hisskorgen att köra uppåt till näst sista våningen (AGH för installationer med två stopp); nu stannar hisskorgen. När hisskorgen har stannat visas den sträcka som har tillryggalagts från näst sista våningen och stoppnivån samt stopptiden.


Provning 4: Mätning av stopputrymme och stopptid i riktning nedåt vid nominell hastighet.


Innan testet påbörjas flyttar du den fulla hisskabinen till översta våningen.
Under testet kommer hisskabinen att flytta sig nedåt till första våningen (AGB för installationer med två stopp); nu stannar hisskabinen. När hisskorgen har stannat visas den sträcka som har tillryggalagts från första våningen och stoppnivån samt stopptiden.


Test 5: Test för återställande av nivå med för hög hisskorg (EN 81 punkt 14.2.1.2).


Innan testet påbörjas flyttar du hisskorgen till den våning där du vill göra mätningen.
Under testet rör sig hisskorgen uppåt tills återställningsfunktionen aktiveras; nu är hisskorgen återställd. När hisskorgen har stannat visas det avstånd vid vilket åternivelleringen börjar och interventionstiden. Vi rekommenderar att man utför testet på varje våningsplan för att kontrollera att sensorerna för återinplanering är korrekt installerade.


Test 6: Test för återställande av nivå med för låg hisskorg (EN 81 punkt 14.2.1.2).


Innan testet påbörjas flyttar du hisskorgen till den våning där du vill göra mätningen.
Under testet rör sig hisskorgen nedåt tills återställningsfunktionen aktiveras; nu är hisskorgen återställd i nivå. När hisskorgen har stannat visas det avstånd vid vilket åternivelleringen börjar och interventionstiden. Vi rekommenderar att man utför testet på varje våningsplan för att kontrollera att åternivelleringssensorerna är korrekt installerade.

Test 7: Slutligt test av gränskontakt (EN 81 punkt 10.5)


Innan testet påbörjas ska hisskorgen flyttas till bottenvåningen eller översta våningen.
Under testet kommer hisskorgen att flytta sig mot schaktändan tills säkerhetskedjan öppnas (eller tills FCO-ingången upptäcks). När hisskorgen har stannat visas avståndet mellan ingreppsgolvet och ingreppet i slutbrytaren samt status för FCO-ingången (NO-kontakt för registrering av ingreppet i slutbrytaren). Hisskorgen kan flyttas utanför gränsknappen genom inspektionskontrollpanelen i maskinrummet (i inspektionsläget är rörelsen utanför det översta och nedersta våningsplanet inaktiverad) för att sätta hisskorgen eller motvikten på stötdämparna och utföra ett test av linans glidning. Flytta hisskorgen ut ur gränsbrytareområdet och sätt anläggningen i normalt driftläge (om den andra NO-kontakten i FCO-ingången är ansluten måste du återställa FCO i menyn "Faults").


Provning 8: Provning av motorns körtid (EN 81 punkt 12.10)


Innan testet påbörjas ska hisskorgen flyttas till bottenvåningen eller översta våningen.
Under testet kommer hisskorgen att förflytta sig mot den motsatta yttersta våningen med noll hastighet. Efter 5 sekunder upptäcks felet i upp/nedkörningstiden (kontrollera i menyn "Faults"). Rensa alla fel för att återställa anläggningen i normalt driftsläge igen.


Test 9: Test av balansering av systemet


Innan testet påbörjas ska du placera hytten på bottenvåningen med en vikt som är lämplig för att balansera själva systemet (vanligtvis 50 % av den maximala belastningen). Under testet kommer hytten att starta i riktning mot den högsta våningen och den absorberade strömmen i mitten av schaktet kommer att visas. Kabinen rör sig sedan till den lägsta våningen och visar återigen den absorberade strömmen i mitten av schaktet. Värdena kommer också att bevaras efter provningens slut för utvärderingsändamål.


Test 10: ELGO UCM i riktning uppåt (ELGO-CP)


Innan du börjar, sätt den tomma hisskorgen på den våning där du vill göra testet (exklusive översta våningen).
Under testet startar hissen i uppåtgående riktning fram till dörrzonens slut; vid denna punkt kommer ELGO att ge ett fel (fel ELGO kod 24) och stoppa hisskorgen (OC-kontakt öppen) och på displayen visas utrymme och tid för systemets ingripande (att jämföra med Eelevator N81 punkt 9.11.5).
VIKTIGT: Utrymmena måste beräknas i förväg som en summa av interventionstiderna (styrenhet, stoppanordning)
Efter testet är det nödvändigt att återställa felet(meny Fel, Återställning) för att sätta ELGO LIMAX33-CP i normalt driftsläge.

Test 11: ELGO UCM i nedåtgående riktning (ELGO-CP)


Innan du börjar, sätt den tomma hisskorgen på den våning där du vill göra testet (inte på den nedre våningen).
Under provningen startar hissen i nedåtgående riktning fram till dörrzonens slut; vid denna punkt kommer ELGO att ge ett fel (fel ELGO kod 24) och stoppa hisskorgen (OC-kontakt öppen) och på displayen visas utrymme och tid för systemets ingripande (att jämföra med EN81 punkt 9.11.5).
VIKTIGT: Utrymmena måste beräknas i förväg som en summa av interventionstiderna (styrenhet, stoppanordning)
Efter testet är det nödvändigt att återställa felet (meny Fel, Återställning) för att sätta ELGO LIMAX33-CP i normalt driftsläge.


Test 12: Test av OSG och skyddsutrustning (ELGO-CP + eSGC)


Innan du startar, sätt hisskabinen på översta eller nedersta våningen.
Under testet startar hissen med hög hastighet och OSG+eSGC öppnas med nominell hastighet (fel ELGO kod 9) och stoppar hisskabinen.
Efter testet är det nödvändigt att återställa felet(meny fel, återställning) för att ELGO LIMAX33-CP ska kunna gå över till normalt driftsläge.


Test 13: ETSL-systemets ingripande i riktning uppåt (ELGO-CP).


Valfri funktion. I normaltillstånd öppnar skyddet OC-kontakten om kabinens hastighet är för hög under resan i riktning uppåt (risk för motvikten på buffertarna).
Under provningen betraktar ELGO mitten av schaktet som om det vore den övre referenspunkten.
Innan provningen påbörjas ska den tomma kabinen placeras på bottenvåningen (lägsta våningen) utan belastning för att simulera de sämsta förhållandena. Under testet kommer kabinen att börja gå mot den högsta våningen. Före hisschaktets mittpunkt öppnar ELGO:n OC-säkerhetskontakten (fel ELGO kod 16) och hisskorgen stannar för bromsingripande innan den når halvt fackläge (som antas vara det simulerade buffertläget).
Interventionstiden (från öppnandet av OC-kontakten) och avståndet från hisschaktets mittpunkt (säkerhetsmarginal med buffertarna) visas.


Test 14: ETSL-systemets ingreppiriktningnedåt(ELGO-CP).


Valfri funktion. I normaltillstånd öppnar skyddet OC-kontakten om kabinens hastighet är för hög under resan i riktning uppåt (risk för kabinen på buffertarna).
Under testet betraktar ELGO mitten av schaktet som om det vore den nedre referenspunkten.
Innan testet påbörjas ska kabinen placeras på översta våningen med en fullt lastad hisskorg för att simulera de värsta förhållandena. Under testet kommer hytten att starta mot den nedre våningen. Före hisschaktets mittpunkt öppnar ELGO:n OC-säkerhetskontakten (fel ELGO kod 16) och hisskorgen stannar för bromsingripande innan den når halvt fackläge (som antas vara det simulerade buffertläget).
Ingripandetiden (från det att OC-kontakten öppnas) och avståndet från hisschaktets mittpunkt (säkerhetsmarginal med buffertarna) visas.


Test 15: Test för reducerad säkerhet för huvudet (EN 81-21 - ELGO-CP+eSGC)


Test för reducerat huvud och skyddssystem baserat på ELGO+eSGC.
Skyddsingripandet sker efter ett tillträde till axeln, i den punkt som ges av avståndet TRIPS (monitorkodare) från det övre referensläget (motvikt på bufferten).
Under provningen sker ELGO-interventionen även med hissen i normalt läge, utan någon simulering av schakttillträde. Innan provningen påbörjas, sätt hissen under interventionspunkten.
Under provningen startar hisskorgen i uppåtgående riktning (till översta våningen). När hisskorgen når interventionspunkten öppnar ELGO OC-kontakten och stänger av eSGC-utgången och stoppar hisskorgen (fel ELGO kod 4).
Efter testet är det nödvändigt att återställa felet (meny Fault, Reset) för att sätta ELGO LIMAX33-CP i normalt driftsläge.

Test 16: Test för minskad säkerhet i grop (EN 81-21 - ELGO-CP+eSGC)


Test för reducerad grop och skyddssystem baserat på ELGO+eSGC.
Skyddsingripandet sker efter ett schakttillträde, i den punkt som ges av avståndet TRIPD (monitorkodare) från den nedre referenspositionen (kabinen på bufferten).
Under testet sker ELGO-interventionen även med hissen i normalt läge, utan någon simulering av schakttillträde.
Innan testet påbörjas, skall hissen placeras över ingreppspunkten.
Under provningen kommer hisskabinen att starta i nedåtgående riktning (till den nedre våningen). När hisskorgen når interventionspunkten öppnar ELGO OC-kontakten och stänger av eSGC-utgången och stoppar hisskorgen (fel ELGO kod 5).
Efter testet är det nödvändigt att återställa felet(meny Fault, Reset) för att sätta ELGO LIMAX33-CP i normalt driftsläge.


Test 17: Test avOC-säkerhetskontakt (ELGO-CP)


Endast för installation med ELGO-CP.
Testet kontrollerar om säkerhetskontakten OC inuti ELGO fungerar korrekt: kontakten öppnas i 0,5 sekunder (du kan kontrollera att säkerhetskedjan är öppen från SE3-punkten).
Testet utförs automatiskt en gång om dagen.
Ingen ytterligare åtgärd behövs efter testet (hissen är i normal drift).


Test 18: Dörren avaktiveras


Provning för tillfällig avstängning av dörrstyrningar.
Testet är användbart om en tekniker behöver göra vissa tester med hissen i normalt läge, men utan risk för att någon användare kan ta sig in i hisskorgen.
Det är möjligt att programmera en tid på 1/5/10/30/60 minuter.
Tiden gäller även om hissen kommer att sättas i inspektions- eller normalläge igen.
När tiden är slut återgår hissen till normalläge.


Test 19: Simulering av mörkläggning


Endast för installation med fullt nödalternativ. Hissen beter sig på samma sätt som när strömmen bryts, så den gör en automatisk nödsituation och flyttar bilen till golvet och öppnar dörren.


Test 20: Telefonsamtal för simulering av låg batterinivå


Styrenheten skickar ett kommando till DMCPIT (utgång ALARM Enable) som om batterinivån var felaktig för ett nödsamtal. Denna signal måste anslutas till telefonens ingång för nödsamtal.


Test 21: Simulering av behovet av att stänga av systemet (endast ELGO- eller VVVF-system).


Systemet simulerar en lång tid utan någon avstängning.
- Vid första körningen simulerar systemet en tillkoppling efter 9 månader (270 dagar), som en effekt endast informationsfelet "1 = Reset Cod 9". I menyn Errors visas DAY COUNTER = 270. Hissen fortsätter att fungera regelbundet.
- Vid andra körningen simulerar systemet en inkoppling över 12 månader (365 dagar), som en effekt blockeringsfelet "1 = Återställ Cod 12". Hissen stannar på våningen utan att kunna ta ytterligare anrop. I menyn Errors visas DAY COUNTER = 365. För att återgå till normal drift måste huvudströmbrytaren slås av och sedan på igen.


Test 22: Kalibreringsförfarande för integrerad vägning (endast VVVF-systemet)


Provet måste upprepas två gånger, den första gången för full belastning (100%), den andra gången (110%) för mätning av överbelastning.
Innan provet påbörjas, placera hytten på bottenvåningen eller på översta våningen.
Välj i ordning:
- Test 22 - 100%: Sätt in FULL LAST i bilen. När du bekräftar testet kommer hissen automatiskt att starta från varje våningsplan i båda riktningarna. Under testet kommer dörrarna inte att vara aktiverade för att hålla konstant belastning i kabinen. Testet avslutas när hytten kommer tillbaka till startvåningen och dörren öppnas. På Playpad visas "End reg.".
- Test 22 - 110%: Lägg till 10% av lasten i bilen med ett minimum på 75 Kg. När du bekräftar hytten stänger du dörren (utan att röra dig från golvet) och överbelastningen kommer att aktiveras (och dörren kommer därför att vara öppen. På Playpad visas "Slut reg.".

Efter kalibreringen kontrollerar du statusen för parametern "Integrerad lastvägning" i menyn .

Observera:
Kalibreringsproceduren måste upprepas vid förändringar i hytten (paneler, golv, byte av COP osv.) eller på motvikten (balansering av lyft).

Prov 23: Mätning av stopputrymme och stopptid i UP-led vid nominell hastighet med skyddsutrustning (endast OSG A3).

Innan testet påbörjas flyttar du den tomma bilen till bottenvåningen.
Under provningen kommer bilen att röra sig uppåt och efter att ha nått den nominella hastigheten, så snart bilen når första våningen (AGH för installationer med två stopp) tar styrenheten bort OSG:s A3-stift, vilket leder till att hissen stannar. Efter det att hisskorgen har stoppats visas den sträcka som har tillryggalagts från näst sista våningen till stoppnivån och stopptiden. Om man endast vill styra säkerhetsutrustningen som ett låssystem, ska man vid start av hissen hålla bromsarna aktiverade genom att manuellt manövrera kontaktorerna.

Provning 24: Mätning av stopputrymme och stopptid i nedåtgående riktning vid nominell hastighet med skyddsutrustning (endast OSG A3).

Innan testet påbörjas ska du flytta den fulla bilen till den översta våningen.
Under provningen rör sig vagnen nedåt och efter att ha nått den nominella hastigheten, så snart vagnen når första våningen (AGB för installationer med två stopp) tar styrenheten bort OSG:s A3-stift, vilket leder till att hissen stannar. Efter det att hisskorgen har stoppats visas den sträcka som har tillryggalagts från näst sista våningen och stoppnivån samt stopptiden. Om man endast vill styra säkerhetsutrustningen som ett låssystem, ska man vid start av hissen hålla bromsarna aktiverade genom att manuellt manövrera kontaktorerna.

Test 25: Mätning av stopputrymme och stopptid för säkerhetsutrustning (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

Testet kan utföras i båda riktningarna. Testet stoppar kabinen på nästa våningsplan (innanför dörrzonen) för att hjälpa kabinens lastning/lossning att frigöra säkerhetsutrustningen.
Vid en hiss med två stopp (eller vid en kabin nära slutet av schaktet) kommer kabinen att stoppas vid AGB/AGH-aktiveringen.

Uppåtgående test (dubbelriktad säkerhetsutrustning): Innan start placera den tomma bilen på det våningsplan där du vill göra testet (måste finnas minst två våningar över kabinen annars stannar kabinen på AGH). Efter val av test är det nödvändigt att ställa in testhastigheten (10 % ↔ 100 % av nominell hastighet) baserat på systemets egenskaper för att undvika skador på kabinstrukturen.
Vrid PME:s ratt på INSPECTION.
Håll OSG:s knapp i "SET"-läget under hela testets varaktighet.

Tryck på knappen ↑ under hela testets varaktighet.
Hissen rör sig i riktning uppåt till nästa dörrzon, där strömmen till A3-stiftet kommer att tas bort och orsaka stopp för den mekaniska säkerhetsanordningen.
När bilen har stannat visas den tillryggalagda sträckan från golvnivån med stopptiden.

Efter testet, släpp knappen , släpp OSG:s nyckel och flytta hissen i riktning nedåt för att frigöra säkerhetsanordningen (det kan vara nödvändigt att lägga till lite last i hytten för att underlätta frigöringen).
Nedåttest: Innan start placera bilen på den våning där du vill göra testet (måste finnas minst två våningar under kabinen annars kommer kabinen att stanna på AGB). Sätt full last i kabinen (eller mer än full last om testet kräver det). Efter val av test är det nödvändigt att ställa in testhastigheten (10 % ↔ 100 % av nominell hastighet) baserat på systemets egenskaper för att undvika skador på kabinstrukturen.
Vrid PME-ratten till INSPECTION.
Håll OSG-knappen i "SET"-läget under hela testet.

Tryck på knappen ↓ under hela testets varaktighet.
Hissen rör sig i nedåtgående riktning upp till nästa dörrzon, där strömmen till A3-stiftet kommer att tas bort och orsaka stopp för den mekaniska säkerhetsanordningen.
När bilen har stannat visas den sträcka som tillryggalagts från golvnivån med stopptiden.

Efter testet släpps knappen ↓, OSG:s nyckel släpps och hissen rör sig i uppåtgående riktning för att frigöra säkerhetsanordningen (det kan vara nödvändigt att ta bort lite av lasten från kabinen för att underlätta frigörandet).

Test 26: UCM Mätning av stoppsträcka och stopptid (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

Testet kan utföras i båda riktningarna. Testet stoppar kabinen så snart kabinen lämnar dörrzonen.


Uppåtriktat test: Innan du börjar ställer du den tomma hisskorgen på den våning där du vill utföra testet (utför inte testet på översta våningen).
När du har valt test aktiveras dörrens säkerhetsbypass under hela testet.
Vrid PME-ratten till INSPECTION.
Håll OSG:s knapp i läget "SET" under hela testets varaktighet.

Tryck på knappen ↑ under hela testets varaktighet.
Lyften rör sig i riktning uppåt till slutet av dörrzonen, där LIMAX33-CP:s UCM-krets tar bort strömmen från A3-stiftet vilket orsakar att den mekaniska säkerhetsväxeln stannar.
När bilen har stannat visas det avstånd som tillryggalagts från golvnivån (att jämföras med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) och stopptiden sedan UCM-aktiveringen.

Efter testet, släpp knappen ↑, släpp OSG:s nyckel och flytta hissen i nedåtgående riktning för att lossa säkerhetsväxeln (det kan vara nödvändigt att lägga till lite last i kabinen för att underlätta lossningen). Efter testet är det nödvändigt med en felåterställning (Meny Fel, Återställ) för att sätta ELGO LIMAX33-CP i normalt driftläge.


Nedåtriktat test: Ställ bilen på den våning där du vill utföra testet (utför inte testet på nedersta våningen).
Placera full last i bilen (eller mer än full last om testet kräver det). När du har valt test aktiveras dörrens säkerhetsbypass under hela testets varaktighet.
Vrid PME:s ratt till INSPECTION.
Håll OSG:s nyckel i läget "SET" under hela testets varaktighet.

Tryck på knappen ↓ under hela testets varaktighet.
Lyften rör sig i nedåtgående riktning upp till slutet av dörrzonen, där LIMAX33-CP:s UCM-krets tar bort strömmen från A3-stiftet och orsakar stopp för den mekaniska säkerhetsväxeln.
När hisskorgen har stannat visas den tillryggalagda sträckan från golvnivån (att jämföra med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) och stopptiden sedan UCM-aktiveringen.

Efter testet släpper du knappen ↓, släpper OSG:s nyckel och för hissen i riktning uppåt för att frigöra säkerhetsväxeln (det kan vara nödvändigt att ta bort viss last från hytten för att underlätta frigöringen). Efter testet krävs en felåterställning (Meny Fel, Återställ) för att återställa ELGO LIMAX33-CP till normalt driftläge.

Uppdaterad den 16 februari 2024

Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar