Pitagora 4.0 - Axel


Tillträde till axeln

För system med encoderräkning är det möjligt att aktivera tillträdesförfarandet i schaktet utan att systemet stoppas på grund av att säkerhetskedjan avbryts (öppning av landningsdörrarna). Det är också till hjälp vid EN81-1-installationer.

Med hissen i normal drift:

 • Håll dörrarna öppna genom att hålla dörren BRA eller BRB-knappen intryckt
 • På hissens bilkontrollpanel trycker du på den aktuella golvknappen 3 gånger.
 • Panelen avger ett kontinuerligt ljud för att varna för aktiveringen av proceduren som tillfälligt utesluter alla anrop. (proceduren kan raderas genom att trycka på dörrens öppna knapp igen)
 • Utgång från kabinen;
 • Styrenheten stänger dörrarna och flyttar lyft 2 meter ner med avmattning och standardstopp. Teknikern kan öppna dörrarna och enkelt komma åt hytttaket. Om kabinen inte har tillräckligt med utrymme för att gå ner, rör den sig uppåt med 2,5 meter (gropåtkomst och / eller kontroll av kabinbotten).
 • Om du inte kommer in i brunnen förblir kabinen stillastående i detta skick i högst 10 sekunder innan du återgår till normal service (nya samtal är inte tillgängliga under denna tid).

Tillgång till axeln för system som överensstämmer med standarden EN81-20 / EN81-21 kräver att det efter en auktoriserad persons åtkomst och efterföljande utgång från lyftaxeln finns ett återställningsförfarande som utesluter återgång till automatisk drift av hissen. Nedan följer instruktionerna för att komma in och ut ur axeln i fallet med 81-20 eller 81-21 system.

EN81-20-konfiguration

Parameter: Se skydd av axeln.

Tillgång till gropen

Detekteras genom att använda depåstoppsbrytaren eller genom att slå på gropkontrollpanelen till "inspektion". (båda förhållandena öppnar säkerhetskedjan på punkt SE1).

Detta villkor aktiverar fel RSP (kod 20) och förhindrar hissbilens rörelse i normal drift (rörelse är nu endast möjlig i inspektionsläge).

Efter inspektionsmanöverns skall personalen

 • Sätt tillbaka väljarens omkopplare och eventuella STOP-knappar till "Normal" och lämna hissaxeln.
 • Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
  • Från lägsta våningen med tre snabba öppningar/stängning av frigöringsnyckeln eller.
  • Från panelen med tre snabba knapptryckningar
  • Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).

Egenskaper hos hjälpkontakten på dörren (arna) på lägsta våning:

 • Monostable NC kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift).

Extrakontakten ansluts elektriskt till BDU:s dörringång eller till styrenhetens (skruv) på E511-ingången (NC-kontakter i serie när det finns flera axeldörrar t.ex. Gropåtkomstlucka).

Ingen åtkomst till biltaket

Ingen kontroll krävs för tillträde till kabintaket.

EN81-21 Installation med dörrens Bistablekontakter

Utrymme och reducerad grop (Överensstämmelse med artikel 2.2 i bilaga 1 till Europeiska gemenskapens direktiv 95/16/EG)

I system där de minsta erforderliga dimensionerna i axelns över- och undersida inte kan garanteras, i enlighet med kraven i regel EN 81, måste särskilda ändringar göras i systemet och styrenheten för att avvärja risken för skador på arbetstagare som utför underhållsarbete i axeln.

Följande är ett relevant avsnitt i förordningen:

" Hissen måste vara konstruerad och tillverkad för att förhindra risken för krossning när hissbilen är i ett extremt läge. För att uppnå detta måste ett fritt utrymme eller en fristad bortom de extrema positionerna tillhandahållas. I undantagsfall, som ger medlemsstaterna möjlighet att ge förhandsgodkännande, särskilt i befintliga byggnader, får de behöriga myndigheterna dock tillhandahålla andra lämpliga medel för att undvika denna risk, om den tidigare lösningen är omöjlig att uppnå."

Lyftens styrenhet kan automatiskt hantera golvdörrarna som öppnar kontrollen i system med begränsat utrymme i axelns yttersta punkter. Som anges schematiskt i bilden nedan måste styrenheten vara utrustad med en styrkrets upptill/undertill på axeln så att, när underhållsarbetaren öppnar landningsdörren för att komma åt axeln, en kontakt som är ansluten till den särskilda ingången och som ger övervakning av axelåtkomsten till lyftregulatorn.

Det specifika förfarandet är enligt den typ av installation som beskrivs i följande avsnitt.

Återställningsproceduren är endast möjlig om bistablekontakter är öppna, annars kontrollerar styrenheten en automatisk återställning av bistablekontakter (utan någon återställningsprocedur): så styrenheten ger ett RSP-fel (Cod 121) och det är nödvändigt att öppna Bistable-kretsen och efter att ha gjort en återställningsprocedur.

Reducerad huvudkonfiguration

Parameter: Se Skydd av axeln

Tillgång till gropen
Detekteras genom att använda depåstoppsbrytaren eller genom att slå på gropkontrollpanelen till "inspektion".
(båda förhållandena öppnar säkerhetskedjan på punkt SE1).
 
Detta tillstånd aktiverar fel RSP (kod 20) och förhindrar hissbilens rörelse vid normal drift.
Efter inspektionsmanöverns skall personalen
 
• Ta bort skyddet (vid manuellt skydd i GROPen), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar till "Normal" och lämna hissaxeln.
• Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från lägsta våningen med tre snabba öppningar/stängning av frigöringsnyckeln.
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar.
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).
 
Egenskaper hos hjälpkontakten på dörren eller luckan på det lägsta golvet:
• Monostable NC kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift).
 
Hjälpkontakten ansluts elektriskt till DÖRRKontakten till BDU på lägsta våning.


Tillgång på biltaket
Åtkomst till axeln detekteras genom att öppna en kontakt med hjälp av frigöringsnyckeln som aktiverar RSP-felet (kod 21), vilket förhindrar att hissbilen rör sig i normal drift (en körning är endast möjlig i inspektionsläge). Innan du går in i hisschaktet, vänta tills trafikljuset indikerar det säkra tillståndet (grönt ljus).
Efter inspektionsmanöverns skall personalen
• Ta bort skyddet (vid manuellt skydd), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar på "Normal" och gå ut ur lyftbrunnen.
• Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från golv med tre snabba öppningar/stängning av återställningsnyckeln (tillval).
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar.
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).

Återställ fel RSP på lyftregulatorn och återställ spolen på de tvåtable kontakterna på landningarna
Om styrenheten upptäcker en automatisk kontaktåterställning (kontakt nära före återställningsprocedur) ger den återigen en fel RSP (Cod 121) som ett fel på spolens återställningskrets.
 
Egenskaper hos hjälpkontakten (BERNSTEIN-typ) på alla dörrar utom de på den lägsta våningen:
• Bistable NC-kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift) ansluten till en särskild ingång.
• 230 Vac-återställningsspole.
 
Återställningsknappar som tillval är elektriskt anslutna till BDU:s DÖRRkontaktingång.
Minskad gropkonfiguration

Parameter: Se Skydd av axeln

Tillgång i gropen
Åtkomst till axeln detekteras genom att öppna en kontakt med hjälp av frigöringsnyckeln som aktiverar RSP-felet (kod 21), vilket förhindrar att hissbilen rör sig i normal drift (en körning är endast möjlig i inspektionsläge). Innan du går in i axeln, vänta tills trafikljuset indikerar det säkra tillståndet (grönt ljus).
Efter inspektionsmanövern skall personalen
• Ta bort skyddet (vid manuellt skydd), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar på "Normal" och gå ut ur lyftbrunnen.
• Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från golvet med tre snabba öppningar/stängning av återställningsnyckeln (tillval).
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).

Om styrenheten upptäcker en automatisk kontaktåterställning (kontakt nära före återställningsproceduren) ger den återigen en fel RSP (Cod 121) som ett fel på spolens återställningskrets.
 
Egenskaper hos hjälpkontakten (BERNSTEIN-typ) endast på lägsta våning:
• Bistable NC-kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift). ansluten till en dedikerad ingång.
• 230 Vac-återställningsspole
 
Återställningsknappar som tillval är elektriskt anslutna till BDU:s DÖRRkontaktingång.
 
Tillgång på biltaket
Ingen kontroll krävs för tillträde till kabintaket.
Reducerad huvud- och gropkonfiguration

Parameter: Se Skydd av axeln

Tillgång i gropen eller åtkomst på biltaket
Åtkomst till axeln detekteras genom att öppna en kontakt med hjälp av frigöringsnyckeln som aktiverar RSP-felet (kod 21), vilket förhindrar att hissbilen rör sig i normal drift (en körning är endast möjlig i inspektionsläge). Innan du går in i lyftaxeln, vänta tills trafikljuset indikerar säkert skick (grönt ljus).
Efter inspektionsmanöverns skall personalen
·         Ta bort skydden (vid manuellt skydd), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar på "Normal" och gå ut ur lyftbrunnen.
·         Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från golv med tre snabba öppningar/stängning av återställningsnyckeln (tillval).
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar.
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).

Om styrenheten upptäcker en automatisk kontaktåterställning (kontakt nära före återställningsproceduren) ger den återigen en fel RSP (Cod 121) som ett fel på spolens återställningskrets.
 
Egenskaper hos hjälpkontakten (BERNSTEIN-typ) på alla dörrar:
·         Bistable NC-kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift). ansluten till dedikerad ingång.
·         230 Vac-återställningsspole
 
Återställningsknappar som tillval är elektriskt anslutna till BDU:s DÖRRkontaktingång.

Installation med dörrens Monostable kontakter

Utrymme och reducerad grop (Överensstämmelse med artikel 2.2 i bilaga 1 till Europeiska gemenskapens direktiv 95/16/EG)

Med samma hänsyn till föregående kapitel är det möjligt att hantera installationen med monostable kontakter på landningsdörrarna för att övervaka axelåtkomsten.

I ett fall där monostable dörrkontakter används, finns i styrenheten är en bistable krets. Återställningsproceduren är endast möjlig om den bistable kretsen är öppen, annars ger styrenheten ett specifikt fel RSP (§ 6): det är nödvändigt att öppna Bistable-kretsen och efter att ha utför återställningsproceduren.

Den specifika proceduren är enligt typ av installation enligt beskrivningen i följande avsnitt.

Reducerad huvudkonfiguration

Parameter: Se Skydd av axeln

Tillgång i gropen
Tillträde till gropen detekteras genom att använda depåstoppsbrytaren eller genom att slå på gropkontrollpanelen till "Inspektion". (båda förhållandena öppnar säkerhetskedjan på punkt SE1). Detta villkor ställer in fel RSP (kod 20) genom att förhindra hissbilens rörelse i normal drift.
Efter inspektionsmanöverns skall personalen
• Ta bort skydden (vid manuellt skydd i GROPen), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar på "Normal" och lämna lyftaxeln.
• Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från lägsta våningen med tre snabba öppningar/stängning av frigöringsnyckeln.
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar.
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).
 
Egenskaper hos hjälpkontakten på dörren eller luckan på det lägsta golvet:
• Monostable NC kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift).
 
Hjälpkontakten ansluts elektriskt till DÖRRKontakten till BDU på lägsta våning.

Tillgång på biltaket
Åtkomst till axeln detekteras genom att öppna en kontakt med hjälp av frigöringsnyckeln som aktiverar RSP-felet (kod 21), vilket förhindrar att hissbilen rör sig i normal drift (en körning är endast möjlig i inspektionsläge). Innan du går in i lyftaxeln, vänta tills trafikljuset indikerar säkert skick (grönt ljus).
Efter manöverns skall personalen
• Ta bort skyddet (vid manuellt skydd), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar på "Normal" och gå ut ur lyftbrunnen.
• Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från golv med tre snabba öppningar/stängning av frigöringsnyckeln.
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar.
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).
 
Egenskaper hos hjälpkontakten på alla dörrar utom de på lägsta våningen:
• Monostable NC kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift).
Nycklarna ansluts elektriskt i serie till styrenhetens skruvterminal.
Minskad gropkonfiguration

Parameter: Se Skydd av axeln

Tillgång i gropen
Åtkomst till axeln detekteras genom att öppna en kontakt med hjälp av frigöringsnyckeln som aktiverar RSP-felet (kod 21), vilket hindrar hissbilen från att röra sig i normal drift (en körning är endast möjlig i "Inspektionsläge") Innan du går in i axeln, vänta tills trafikljuset indikerar det säkra tillståndet (grönt ljus).
 
Efter inspektionsmanöverns skall personalen
• Ta bort skyddet (vid manuellt skydd), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar på "Normal" och gå ut ur lyftbrunnen.
• Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från golv med tre snabba öppningar/stängning av frigöringsnyckeln.
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar.
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).
  
Egenskaper hos hjälpkontakten på alla dörrar utom de på lägsta våningen:
• Monostable NC kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift).
 
Nyckeln ansluts elektriskt i serie till styrenhetens skruvterminal.
 
Tillgång på biltaket
Ingen kontroll krävs för tillträde till kabintaket.
Reducerad huvud- och gropkonfiguration

Parameter: Se Skydd av axeln

Tillgång i gropen eller åtkomst på biltaket
ccess till axeln detekteras genom att öppna en kontakt med hjälp av frigöringsnyckeln som aktiverar RSP-felet (kod 21), vilket förhindrar att hissbilen rör sig i normal drift (en körning är endast möjlig i "Inspektionsläge"). Innan du går in i lyftaxeln, vänta tills trafikljuset indikerar säkert skick (grönt ljus).
Efter inspektionsmanöverns skall personalen
• Ta bort skyddet (vid manuellt skydd), sätt tillbaka väljarens strömbrytare och eventuella STOP-knappar på "Normal" och gå ut ur lyftbrunnen.
• Stäng landningsdörrarna (kontrollera säkerhetskedjan) och utför återställningen med någon av följande metoder:
– Från golv med tre snabba öppningar/stängning av frigöringsnyckeln.
– Från panelen med tre snabba knapptryckningar.
– Från PlayPad med specifik återställning (RSP-återställning).
  
Egenskaper hos hjälpkontakten på alla dörrar:
• Monostable NC kontakt (öppnas inte under normal dörrdrift).
Nyckeln ansluts elektriskt i serie till styrenhetens skruvterminal.

Hissbil positioneringssystem och stoppnoggrannhet

ELGO LIMAX 33 CP Absolut kodarräkningssystem

ELGO LIMAX 33 CP Absolut kodarräkningssystem
Mått:
Med den absoluta kodaren kan du byta ut alla säkerhetskontakter inuti lyftaxeln. Kabinens position detekteras tack vare en magnetremsa.
Funktioner:
• Absolut positionsdetektering och säkerhetsfunktioner:
– Extra gränsbrytare
– Inspektionsgränsbrytare
– Overspeed Governor (kombinerat med en elektronisk säkerhetsutrustning
– Dörr bypass-krets (rörelse med dörrar öppna)
– UCM (vid certifierad dubbelbroms)

• EU-godkänd, SIL3 (TÜV)


Magnetisk tejp

Ta bort alla magneter i facket innan magnetbandet installeras.

Installera inte magnettejpen i närheten av permanentmagnetmotorer.
Använd inte magnetiserade verktyg i närheten av magnetbandet.
Använd inte svetsutrustning i närheten av magnetbandet.
Respektera monteringen som visas på tejpen och se till att den är i rätt läge som visas i följande bild:


A) – Tejpen vidrör guiden med den magnetiserade sidan.
B) – Tejpen vidrör styrningen med stålsidan.

LED-signal

LEDDEBESKRIVNING
LÄGENormalt lägeLångsam blinkning (1 s)
FördriftsdriftslägeSnabb blinkning (0,1 s)
UndervisningslägeLampor permanent
FELInget felLedde AV
Allmänt felLed på
NödfelBlinkande
BANDMagnettejp detekteras inteLed på
eSGC (eSGC)eSGC-kontakt näraLed på
eSGC-kontakt öppenLedde AV
OCOC-kontakt näraLed på
OC-kontakt öppenLedde AV
SR1 (SR1)SR1 Kontakt stängLed på
SR1 Kontakt ÖppenLedde AV
SR2 (SR2)SR2 Kontakt stängLed på
SR2 Kontakt ÖppenLedde AV
CAN-ERR (OLIKA)Status KAN öppnasLed på
CAN-RUNStatus kan öppnasLedde AV


Förklaring av säkerhetskontakter

Reducerad huvud- och/eller reducerad PIT-installationTillräcklig huvud- och gropfrigång
enligt EN81-20 §5.2.5.7 / § 5.2.5.8
Normalt lägeA) -ÖVERSTA våningen
InspektionslägeB) -NEDRE VÅNINGEN
Status för säkerhetskontakterC1) -Övre referensposition
Knappen Inspektion UPPC2) -Lägre referensposition
Knappen Inspektion NEDD1) -Övre sista gränsbrytaren
Slutliga gränsbrytare Offset UpD2) -Brytare med lägre slutlig gräns
Slutliga gränsbrytare förskjutna nedåtE1) -Övre förutlöst stoppsystemgräns
Inspektionsgränsbrytare Offset UpE2) -Lägre förutlöst stoppsystemgräns
Inspektionsgränsbrytare Förskjutning nedåtF1) -Övre inspektionsgränsbrytare
Förutlöst stoppsystem förskjutningF2) -Lägre inspektionsgränsbrytare
Förutlöst stoppsystem förskjutning nedåt


För manuell justering av de angivna positionerna är möjlig från menyn <Positioning> Monitor Encoder (se tabellen nedan).
EtikettSidaBeskrivning
N_LIM_S7Övre finalgränsbrytare förskjutning (förskjutning över översta våningen)
N_LIM_D7Förskjutning av nedre slutgränsbrytare (förskjutning under nedre våningen)
I_LIM_S6Övre inspektionsgränsbrytare (förskjutning under översta våningen)
I_LIM_D6Lägre inspektionsgränsbrytare (förskjutning över nedre våningen)
RESOR8Övre förutlöst stoppsystemgräns (från övre referensposition)
TRIPD (30008Nedre förutlöst stoppsystemgräns (från lägre referensposition)

TRIPS- och TRIPD-värden används endast om ELGO ingår i säkerhetssystemet för reducerat huvud och/eller grop (ELGO + eSGC).

Videohandledning - ELGO Limax 33 CP-positioneringssystem

DMG-kodarbaserat inventeringssystem

DMG-kodarbaserat inventeringssystem

A) – Kodare
B) – Remskiva
C) – Symboler

DMG:s kodare för rep och remskiva ger Playboard-styrenheten ett tillförlitligt, exakt och lättinstallerat system för att upptäcka hissvagnens position. Kodaren beräknar hisskorgens position genom att detektera rörelsen hos det rep som är fäst vid hytten och kontrollerar denna information med referenspositioner (som upptäcks under den inledande självlärningsproceduren). Om det finns avvikelser i avläsningen upptäcks och kompenseras dessa vid varje passage på AGB/AGH-gränsbrytare och dörrzonens (ZP) positioner. Det faktiska retardationsavståndet fastställs genom positionen för AGB/AGH-gränsbrytare. Systemets noggrannhet är 1,2 mm.
Aktiveringen av ZP-dörrzonssensorer möjliggör också att dörren öppnas.       
Dessutom är det möjligt att ställa in gränspunkten för inspektion (inga säkerhetskontakter).


D) – Terminal översta våningen
E) – Våning N
F) – Våning 0
H) – Retardationsavstånd
ZP) – Dörrzon
AGB) – Gränsbrytare för nedre retardation eller återställning
AGH) - Gränsbrytare för övre retardation eller återställning

Inspektionsgränsposition


Normalt lägeA) -ÖVERSTA våningen
InspektionslägeB) -NEDRE VÅNINGEN
Knappen Inspektion UPPF1) -Övre inspektionsgränsbrytare
Knappen Inspektion NEDF2) -Lägre inspektionsgränsbrytare
Inspektionsgränsposition UppG1) -Flytta aktivera
Inspektionsgränsläge NedåtG2) -Att flytta är inte aktiverat

For manual adjustment of the positions of the indicated is possible from menu <Positioning> Monitor Encoder (see table below).
EtikettSidaBeskrivning
I_LIM_S6Övre inspektionsgräns (förskjutning under översta våningen)
I_LIM_D6Lägre inspektionsgräns (förskjutning över nedre våningen)

Lyfthastighet och retardationsavstånd

Lyfthastighet och retardationsavstånd
I tabellen visas rekommenderade värden för retardationsavstånd och accelerationstid enligt lyftens hastighet.

Hastighet [m/s]Retardation [mm]Accelerationstid [s]
0,69003,0
0,710503,0
0,812003,0
0,913503,0
1,015003,0
1,117503,2
1,220003,3
1,322503,5
1,425003,6
1,527503,7
1,630003,8
1,732503,8
1,835003,9
1,938004,0
2,041004,1
2,142004,2
2,247004,3
2,350004,3
2,453004,4
2,556004,5
2,659504,6
2,763004,7
2,866504,8
2,970004,8
3,073504,9
3,177005,0
3,280505,1
3,385005,2
3,490005,3
3,595005,4
3,6100005,6
3,7105005,7
3,8110005,8
3,9115005,9
4,0120006,0

Skydd av axeln

Följande tabell visar hur man ställer in parametern för axelskydd enligt systemet.
Parametern aktiverar två olika funktioner:
• Kontrollera byglar på dörrkontakter (SCS-fel)
• Obehörig åtkomstkontroll i facket (UAS-fel): funktion som krävs på den ryska marknaden.

AxelskyddSCS-felUAS-fel
TypDörrkontakterKläcka kontakter
NejInaktiveradInaktiverad
1 ... 5Använd inte
6JaInaktiverad
7JaDörrkontakt N.O.Inaktiverad
8JaDörrkontakt N.C.Inaktiverad
9InaktiveradInaktiveradDörrkontakt N.O.
10InaktiveradInaktiveradDörrkontakt N.C.
11InaktiveradDörrkontakt N.O.Dörrkontakt N.O.
12InaktiveradDörrkontakt N.C.Dörrkontakt N.C.
13 ... 16Använd inte
17JaInaktiveradDörrkontakt N.O.
18JaInaktiveradDörrkontakt N.C.
19JaDörrkontakt N.O.Dörrkontakt N.O.
20JaDörrkontakt N.C.Dörrkontakt N.C.

Insikter


Uppdaterad den 3 mars 2023

Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar