1. Home
  2. Elektriske systemer
  3. Pitagora 4,0
  4. Pitagora 4.0 - Test og målinger

Pitagora 4.0 - Test og målinger

Indholdet


Procedurer for systemsikkerhedstest og for rum-tidsmåling af elevatorkabinens bevægelse beskrives her.


Controllerens hovedafbryder skal slukkes ved enhver vedligeholdelse og mindst 365 dage efter den sidste sluk og tændt.
Denne procedure er obligatorisk og skal følges for at starte autotesten af ELGO LIMAX CP33- og FUJI LM2-komponenterne.

Følgende prøvninger og foranstaltninger kan lette de kontroller og prøvninger, der skal udføres, inden anlægget tages i brug (EN81-X D) og under de periodiske vedligeholdelsesinterventioner (EN81-X E). Visse foranstaltninger kan kun udføres via encoder-tællesystemet.
Testene kan kun udføres, hvis anlægget er i normal driftstilstand; vælg parameteren "test" for at udføre testen og tryk på ENTER for at starte den. Testproceduren kan stoppes ved at skifte anlægget til inspektionstilstand.

Test 1: Måling af stoprum og -tid i opadgående retning, DMG UCM-modul i acceleration ud af dørzonen


Før du starter testen, skal du flytte den tomme bil til den etage, hvor du ønsker at foretage målingen.
Under testen vil bilen bevæge sig opad indtil den pågældende etagedørszone er nået; nu aktiveres UCM-modulets tvungne indgreb, og bilen standser derfor. Når bilen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra gulvniveau (til sammenligning med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stoptiden siden UCM-aktiveringen. Vigtigt: Stopstrækningen skal beregnes forud, idet der tages hensyn til summen af indgrebstiderne (styringsenhed + stopper). Efter testen skal UCM-modulet nulstilles (menu reset UCM).


Test 2: Måling af stoprum og -tid i DOWN-retningen, DMG UCM-modul

Før testen påbegyndes, skal den tomme bil flyttes til den etage, hvor du ønsker at foretage målingen.
Under testen vil bilen bevæge sig nedad, indtil den ender i den pågældende dørzone på etagen; nu aktiveres UCM-modulets tvungne indgriben, og bilen standser derfor. Når bilen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra gulvniveau (til sammenligning med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stoptiden siden UCM-aktiveringen. Vigtigt: Stopstrækningen skal beregnes forud, idet der tages hensyn til summen af indgrebstiderne (styringsenhed + stopper). Efter testen skal UCM-modulet nulstilles (menu reset UCM).


Test 3: Måling af standsningsplads og -tid i UP-retningen ved nominel hastighed


Før testen påbegyndes, skal den tomme elevatorkabine flyttes til stueetagen.
Under testen kører elevatorkabinen opad til næstsidste etage (AGH for to stopanlæg); nu stopper elevatorkabinen. Når elevatorkabinen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra næstsidste etage og stoppestedet samt stoppetiden.


Prøve 4: Måling af standsningsplads og -tid i DOWN-retningen ved nominel hastighed


Før testen påbegyndes, flyttes den fuldt lastede elevatorkabine til øverste etage.
Under testen bevæger elevatorkabinen sig nedad til første etage (AGB for to stopinstallationer); nu stopper elevatorkabinen. Når elevatorkabinen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra første etage og stoppestedet samt stoppetiden.


Prøve 5: Prøvning af nivellering med for høj elevatorkabine (EN 81, punkt 14.2.1.2)


Før du starter testen, skal du flytte elevatorkabinen til den etage, hvor du vil foretage målingen.
Under testen bevæger elevatorkabinen sig opad, indtil nivelleringsfunktionen aktiveres; nu er elevatorkabinen nivelleret igen. Når elevatorkabinen er stoppet, vises den afstand, hvor renivelleringen starter, og indgrebstiden. Vi anbefaler at udføre testen på hver etage for at kontrollere den korrekte installation af sensorerne til nivellering.


Prøve 6: Prøvning af nivellering med for lav elevatorkabine (EN 81, punkt 14.2.1.2)


Før du starter testen, skal du flytte elevatorkabinen til den etage, hvor du ønsker at foretage målingen.
Under testen bevæger elevatorkabinen sig nedad, indtil nivelleringsfunktionen aktiveres; nu er elevatorkabinen nivelleret igen. Når elevatorkabinen er stoppet, vises den afstand, hvor renivelleringen starter, og indgrebstiden. Vi anbefaler at udføre testen på hver etage for at kontrollere den korrekte installation af sensorerne til nivellering.

Prøve 7: Afsluttende prøvning af grænsekontakter (EN 81, punkt 10.5)


Før testen påbegyndes, skal elevatorkabinen flyttes til stueetagen eller øverste etage.
Under testen vil elevatorkabinen bevæge sig mod skaktens ende, indtil sikkerhedskæden åbnes (eller indtil FCO-indgangen registreres). Når elevatorstolen er standset, vises afstanden mellem indgrebsgulvet og indgrebet i slutkontakten og status for FCO-indgangen (NO-kontakt til registrering af indgrebet i slutkontakten). Elevatorkabinen kan flyttes ud over grænsekontakten via inspektionskontrolpanelet i maskinrummet (i inspektionstilstand er bevægelsen ud over den øverste og nederste etage deaktiveret) for at sætte elevatorkabinen eller modvægten på støddæmperne og udføre en test af rebets glidning. Flyt elevatorkabinen ud af området med slutkontakten, og sæt anlægget i normal driftstilstand (hvis den anden NO-kontakt på FCO-indgangen er tilsluttet, skal du nulstille FCO i menuen "Fejl").


Test 8: Test af motorens køretid (EN 81, punkt 12.10)


Før du starter testen, skal elevatorkabinen flyttes til stueetagen eller øverste etage.
Under testen vil elevatorkabinen bevæge sig mod den modsatte yderste etage med nul hastighed. Efter 5 sekunder registreres op-/nedløbstidsfejlen (kontrollér i menuen "Fejl"). Ryd alle fejl for at sætte anlægget i normal driftsmodus igen.


Test 9: Test af systemafbalancering


Før testen påbegyndes, skal kabinen placeres på gulvet med en vægt, der er egnet til at afbalancere selve systemet (typisk 50 % af den maksimale belastning). Under testen starter kabinen i retning af den højeste etage, og den absorberede strøm midt i akslen vises. Kabinen bevæger sig derefter til den laveste etage og viser igen den absorberede strøm midt i skakten. Værdierne bevares også efter afslutningen af testen med henblik på evaluering.


Test 10: ELGO UCM i opadgående retning (ELGO-CP)


Før du går i gang, skal du sætte den tomme elevatorvogn op på den etage, hvor du ønsker at udføre testen (ikke den øverste etage).
Under testen starter elevatoren i opadgående retning indtil dørzonens ende; på dette tidspunkt giver ELGO en fejl (Fejl ELGO Cod. 24) og stopper elevatorkabinen (OC-kontakt åben), og på displayet vises rum og tid for systemets indgriben (skal sammenlignes med Eelevator N81 punkt 9.11.5).
VIGTIGT: Rummene skal beregnes før som en sum af indgrebstiderne (styring, stopanordning)
Efter testen er det nødvendigt at nulstille fejlen(Menu Fejl, Nulstilling) for at sætte ELGO LIMAX33-CP i normal driftstilstand.

Test 11: ELGO UCM i nedadgående retning (ELGO-CP)


Før du går i gang, skal du sætte den tomme elevatorkabine på den etage, hvor du vil udføre testen (ikke på nederste etage).
Under testen starter elevatoren i nedadgående retning indtil dørzonens ende; på dette tidspunkt giver ELGO en fejl (Fejl ELGO Cod. 24) og stopper elevatorkabinen (OC-kontakt åben), og på displayet vises rum og tid for systemets indgriben (skal sammenlignes med EN81 punkt 9.11.5).
VIGTIGT: Rummene skal beregnes på forhånd som summen af indgrebstiderne (styring, stopanordning)
Efter testen er det nødvendigt at nulstille fejlen (Menu Fejl, Nulstilling) for at sætte ELGO LIMAX33-CP i normal driftstilstand.


Test 12: Test af OSG og sikkerhedsudstyr (ELGO-CP + eSGC)


Før start skal elevatorkabinen sættes til øverste eller nederste etage.
Under testen starter elevatoren med høj hastighed, og OSG+eSGC åbner ved nominel hastighed (Fejl ELGO Cod. 9) og stopper elevatorkabinen.
Efter testen er det nødvendigt at nulstille fejlen(Menu Fejl, Nulstilling) for at sætte ELGO LIMAX33-CP i normal driftstilstand.


Test 13: ETSL-systemindgreb i opadgående retning (ELGO-CP)


Valgfri funktion. I normal tilstand åbner beskyttelsen OC-kontakten, hvis kabinens hastighed er for høj under kørslen i opadgående retning (risiko for modvægt på bufferne).
Under testen betragter ELGO midten af akslen, som om det var det øverste referencepunkt.
Før testen påbegyndes, placeres den tomme kabine i stueetagen (laveste etage) uden belastning for at simulere de værste forhold. Under testen vil kabinen starte mod den højeste etage. Før midten af elevatorskakten åbner ELGO'en OC-sikkerhedskontakten (fejl ELGO Cod. 16), og elevatorkabinen standser for at foretage en bremseindgriben, før den når halvrumspositionen (antaget som den simulerede bufferposition).
Indgrebstiden (fra åbningen af OC-kontakten) og afstanden fra midten af elevatorskakten (sikkerhedsmargen med buffere) vises.


Test 14: ETSL-systemindgreb i nedadgåenderetning (ELGO-CP)


Valgfri funktion. I normal tilstand åbner beskyttelsen OC-kontakten, hvis kabinens hastighed er for høj under kørslen i opadgående retning (risiko for kabinen på bufferne).
Under testen betragter ELGO midten af skakten som det nederste referencepunkt.
Før testen påbegyndes, skal kabinen placeres på øverste etage med en fuldt lastet elevatorkabine for at simulere de værste forhold. Under testen vil kabinen starte mod den nederste etage. Før midten af elevatorskakten åbner ELGO'en OC-sikkerhedskontakten (fejl ELGO Cod. 16), og elevatorkabinen standser for at foretage en bremseindgriben, før den når halvrumspositionen (antaget som den simulerede bufferposition).
Indgrebstiden (fra åbningen af OC-kontakten) og afstanden fra midten af elevatorskakten (sikkerhedsmargen med buffere) vises.


Test 15: Test for reduceret hovedsikkerhed (EN 81-21 - ELGO-CP+eSGC)


Test for reduceret hoved og beskyttelsessystem baseret på ELGO+eSGC.
Beskyttelsesindgreb sker efter en akseladgang i det punkt, der er angivet ved afstanden TRIPS (monitor encoder) fra den øverste referenceposition (modvægt på bufferen).
Under testen foretages ELGO-indgreb også med elevatoren i normal tilstand uden nogen simulation af skaktadgang. Før testen påbegyndes, sættes liften under indgrebspunktet.
Under testen starter elevatorkabinen i opadgående retning (til øverste etage). Når elevatorkabinen når indgrebspunktet, åbner ELGO OC-kontakten og slukker for eSGC-udgangen og stopper elevatorkabinen (fejl ELGO Cod. 4).
Efter testen er det nødvendigt at nulstille fejlen (Menu Fejl, Nulstilling) for at sætte ELGO LIMAX33-CP i normal driftstilstand.

Test 16: Test for reduceret sikkerhed i grube (EN 81-21 - ELGO-CP+eSGC)


Test af reduceret grube og beskyttelsessystem baseret på ELGO+eSGC.
Beskyttelsesindgreb sker efter en skaktadgang i det punkt, der er angivet ved afstanden TRIPD (monitor encoder) fra den nederste referenceposition (kabine på bufferen).
Under testen foretages ELGO-indgreb også med elevatoren i normal tilstand uden nogen simulation af skaktadgang.
Før testen påbegyndes, sættes liften over interventionspunktet.
Under testen starter elevatorkabinen i nedadgående retning (til den nederste etage). Når elevatorkabinen når indgrebspunktet, åbner ELGO OC-kontakten og slukker for eSGC-udgangen og stopper elevatorkabinen (fejl ELGO kod. 5).
Efter testen er det nødvendigt at nulstille fejlen(Menu Fejl, Nulstilling) for at sætte ELGO LIMAX33-CP i normal driftstilstand.


Test 17: OC Sikkerhedskontakttest (ELGO-CP)


Kun til montering med ELGO-CP.
Testen kontrollerer, om sikkerhedskontakten OC inde i ELGO'en fungerer korrekt: kontakten åbner i 0,5 sek. (du kan kontrollere, at sikkerhedskæden er åben fra SE3-punktet).
Testen udføres automatisk en gang om dagen.
Det er ikke nødvendigt med yderligere drift efter testen (liften er i normal drift).


Test 18: Deaktivering af dør


Prøvning for midlertidig deaktivering af døroperatører.
Testen er nyttig, hvis teknikeren skal foretage en test med elevatoren i normal tilstand, men uden risiko for, at en bruger kan komme ind i elevatorkabinen.
Det er muligt at programmere en tid på 1/5/10/30/30/60 minutter.
Tiden er også gyldig, hvis elevatoren igen sættes i inspektions- eller normaltilstand.
Ved udløbet af timeren kommer elevatoren tilbage i normal tilstand.


Test 19: Simulering af mørklægning


Kun til installation med fuld nødhjælpsfunktion. Elevatorens adfærd er den samme som den, du har, når strømforsyningen går ud, så den foretager en automatisk nødopførsel og flytter bilen ned på gulvet og åbner døren.


Test 20: Telefonopkald for simulering af lavt batteriniveau


Styring sender kommando til DMCPIT (output ALARM Enable), som om batteriniveauet var forkert i forbindelse med et nødopkald. Dette signal skal forbindes til telefonens indgang for nødopkald.


Test 21: Simulering af behovet for nedlukning af systemet (kun ELGO- eller VVVF-system)


Systemet simulerer lang tid uden nogen nedlukning.
- Ved første udførelse simulerer systemet en tænding ud over 9 måneder (270 dage), som en effekt kun informationsfejlen "1 = Reset Cod 9". I menuen Errors vises DAY COUNTER = 270. Liften fortsætter med at køre regelmæssigt.
- Ved anden udførelse simulerer systemet en tænding over 12 måneder (365 dage), som en effekt af blokeringsfejlen "1 = Reset Cod 12". Elevatoren stopper på etagen uden at kunne tage flere opkald. I menuen Errors vises DAY COUNTER = 365. For at vende tilbage til normal drift skal hovedafbryderen slukkes og derefter tændes igen.


Test 22: Integreret vejningskalibreringsprocedure (kun VVVF-system)


Testen skal gentages to gange, første gang for fuld belastning (100%), anden gang (110%) for måling af overbelastning.
Før du starter testen, skal du placere kabinen i stueetagen eller på øverste etage.
Vælg i rækkefølge:
- Test 22 - 100%: Sæt FULL LOAD ind i bilen. Når du bekræfter testen, vil liften automatisk starte fra hver etage i begge retninger. Under testen vil dørene ikke være aktiveret for at holde konstant belastning i kabinen. Testen afsluttes, når kabinen kommer tilbage til startgulvet, og døren åbnes. På Playpad'en vises "End reg.".
- Test 22 - 110%: Tilføj 10% af lasten i bilen med et minimum på 75 kg. Når du bekræfter kabinen, lukker du døren (uden at bevæge dig fra gulvet), og overbelastningen aktiveres (og døren åbnes). På Playpad'en vises "End reg.".

Efter kalibreringsproceduren skal du kontrollere status for parameteren "Integreret belastningsvejning" i menuen .

Opmærksomhed:
Kalibreringsproceduren skal gentages i tilfælde af ændringer i kabinen (paneler, gulvbelægning, COP-skift osv.) eller på modvægten (liftbalancering).

Prøve 23: Måling af standsningsplads og -tid i UP-retningen ved nominel hastighed med sikkerhedsudstyr (kun OSG A3)

Før du starter testen, skal du flytte den tomme bil til stueetagen.
Under testen vil vognen bevæge sig opad, og når den har nået den nominelle hastighed, vil styringen fjerne OSG's A3-stift, så snart vognen når første etage (AGH for installationer med to stop), hvilket medfører, at elevatoren stopper. Efter at elevatorstolen er blevet stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra den næstsidste etage og stoppestedet samt stoppetiden. For kun at styre sikkerhedsudstyret som et låsesystem skal bremserne ved start af elevatoren holdes aktiveret ved at betjene kontaktorerne manuelt.

Prøve 24: Måling af standsningsplads og -tid i NEDRE retning ved nominel hastighed med sikkerhedsudstyr (kun OSG A3)

Før testen påbegyndes, skal den fuldt lastede vogn flyttes til øverste etage.
Under testen vil vognen bevæge sig nedad, og når den har nået den nominelle hastighed, vil styringen fjerne OSG's A3-stift, så snart vognen når første etage (AGB for installationer med to stop), hvilket medfører, at elevatoren stopper. Efter at elevatorstolen er blevet stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra den næstsidste etage og stoppestedet samt stoppetiden. For kun at styre sikkerhedsudstyret som et låsesystem skal bremserne ved start af elevatoren holdes aktiveret ved at betjene kontaktorerne manuelt.

Test 25: Måling af stopafstand og -tid for sikkerhedsudstyr (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

Testen kan udføres i begge retninger. Testen vil stoppe kabinen på næste etage (inden for dørzonen) for at hjælpe kabinens læsse/losseoperationer med at frigøre sikkerhedsudstyret.
I tilfælde af en lift med to stop (eller i tilfælde af en kabine nær enden af skakten) vil kabinen blive stoppet ved aktivering af AGB/AGH.

Opadgående test (tovejs sikkerhedsudstyr): Før du starter, skal du placere den tomme vogn på den etage, hvor du ønsker at udføre testen (skal være mindst to etager over kabinen, ellers stopper kabinen på AGH). Efter valg af test er det nødvendigt at indstille testhastigheden (10 % ↔ 100 % af den nominelle hastighed) baseret på systemets egenskaber for at undgå skader på kabinens struktur.
Drej PME's knap på INSPECTION.
Hold OSG's tast på "SET" position under hele testen.

Tryk på knappen ↑ under hele testen.
Liften bevæger sig i opadgående retning op til den næste dørzone, hvor strømmen til A3-stiften fjernes, hvilket får det mekaniske sikkerhedsudstyr til at stoppe.
Når kabinen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra gulvniveau sammen med stoptiden.

Efter testen slippes knappen , OSG-nøglen slippes, og liften bevæges i nedadgående retning for at frigøre sikkerhedsudstyret (det kan være nødvendigt at tilføje noget last i kabinen for at lette frigørelsen).
Nedadgående test: Før du starter, skal du sætte bilen på den etage, hvor du vil udføre testen (der skal være mindst to etager under kabinen, ellers vil kabinen stoppe på AGB). Sæt fuld last ind i kabinen (eller mere end fuld last, hvis testen kræver det). Efter valg af test er det nødvendigt at indstille testhastigheden (10 % ↔ 100 % af den nominelle hastighed) baseret på systemets egenskaber for at undgå skader på kabinens struktur.
Drej PME's knap på INSPECTION.
Hold OSG's knap på "SET" position under hele testen.

Tryk på knappen ↓ under hele testen.
Liften bevæger sig i nedadgående retning op til den næste dørzone, hvor strømmen til A3-stiften fjernes, hvilket får det mekaniske sikkerhedsudstyr til at stoppe.
Når kabinen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra gulvniveau sammen med stoptiden.

Efter testen slippes knappen ↓, OSG-nøglen slippes, og liften bevæges i opadgående retning for at udløse sikkerhedsudstyret (det kan være nødvendigt at fjerne noget af lasten fra kabinen for at lette udløsningen).

Test 26: UCM-måling af stoppested og -tid (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

Testen kan udføres i begge retninger. Testen vil stoppe kabinen, så snart den forlader dørzonen.


Opadgående test: Før du starter, skal du sætte den tomme elevatorstol på den etage, hvor du vil udføre testen (udfør ikke testen på øverste etage).
Når du har valgt testen, er dørens sikkerhedsbypass aktiveret i hele testens varighed.
Drej PME's knap på INSPECTION.
Hold OSG's tast på "SET"-position i hele testens varighed.

Tryk på knappen ↑ i hele testens varighed.
Liften bevæger sig i opadgående retning op til enden af dørzonen, hvor LIMAX33-CP's UCM-kredsløb fjerner strømmen fra A3-stiften, hvilket får det mekaniske sikkerhedsgear til at stoppe.
Når elevatorstolen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra gulvniveau (skal sammenlignes med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stoptiden siden UCM-aktiveringen.

Efter testen slippes knappen ↑, OSG-nøglen slippes, og liften bevæges i nedadgående retning for at frigøre sikkerhedsudstyret (det kan være nødvendigt at tilføje noget last i kabinen for at lette frigørelsen). Efter testen er det nødvendigt at nulstille fejlen (Menu Fault, Reset) for at sætte ELGO LIMAX33-CP i normal driftstilstand.


Nedadgående test: Før du starter, skal du sætte bilen på den etage, hvor du vil udføre testen (udfør ikke testen på nederste etage).
Sæt fuld belastning inde i bilen (eller mere end fuld belastning, hvis testen kræver det). Når du har valgt testen, aktiveres dørens sikkerhedsbypass i hele testens varighed.
Drej PME's knap på INSPECTION.
Hold OSG's nøgle i "SET"-position i hele testens varighed.

Tryk på knappen ↓ i hele testens varighed.
Liften bevæger sig i nedadgående retning op til enden af dørzonen, hvor LIMAX33-CP's UCM-kredsløb fjerner strømmen fra A3-stiften, hvilket får det mekaniske sikkerhedsgear til at stoppe.
Når kabinen er stoppet, vises den tilbagelagte afstand fra gulvniveau (skal sammenlignes med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stoptiden siden UCM-aktiveringen.

Efter testen slippes knappen ↓, OSG-nøglen slippes, og liften bevæges i opadgående retning for at frigøre sikkerhedsudstyret (det kan være nødvendigt at fjerne noget last fra kabinen for at lette frigørelsen). Efter testen er det nødvendigt at nulstille fejlen (Menu Fault, Reset) for at sætte ELGO LIMAX33-CP i normal driftstilstand.

Opdateret den 16. februar 2024
Var denne artikel nyttig?

Relaterede artikler